PÄRNU LINNAVALITSUSELE HARIDUSASUTUSE TEATIS ABIVAJAVAST LAPSEST

 

I ÜLDANDMED

 

Teataja (haridusasutuse nimi): 

 

Teatise koostaja (nimi, kontakt):

 

Abivajav laps (nimi, isikukood, klass, elukoht):

 

Lapse seaduslik esindaja (nimi, kontakt):

 

II TEATISE SISU

Teatise põhjendus ning lapse abivajaduse kirjeldus:

 

 

 

III HARIDUSASUTUSE POOLT RAKENDATUD TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

Haridusasutuse poolt varasemalt rakendatud tugi- või mõjutusmeetmed (PGS § 58) ning kasutatud meetmete tulemuslikkus.

1. Lapsele pakutavad toed:

 

 

ÜLD-, TÕHUSTATUD JA ERITUGI

Info meetme tulemuslikkuse kohta

(jah/ei)

Üldine tugi - õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas (PGS § 46 lg 5).

 

Tõhustatud tugi (Rajaleidja soovitus + vanema nõusolek)

 

Eritugi (Rajaleidja soovitus + vanema nõusolek)

 

2.  Mõjutusmeetmete rakendamine (alus: PGS § 58 lg 3)

 

Mõjutusmeetmed

Info mõjutusmeetme tulemuslikkuse kohta 

(jah/ei)

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

 

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

 

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

 

4) õpilasele tugiisiku määramine;

 

5) kirjalik noomitus;

 

6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine;

 

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

 

8) konfliktiolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

 

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul ainult vanema nõusolekul;

 

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul; 

 

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest; 

 

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

 

3. Tugimeetmete rakendamine (alus: PGS § 58 lg 3 )

Tugimeetmed

Info tugimeetme tulemuslikkuse kohta 

(jah/ei)

1) arenguvestluse läbiviimine

 

2) individuaalse õppekava rakendamine

 

3) õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse

 

4) käitumise tugikava koostamine (sh rakendamine)

 

5) muude tugimeetmete rakendamine (kirjeldada, millised meetmed)

 

 

IV HARIDUSASUTUSE ABIVAJADUSE KIRJELDUS

Millist abi soovib haridusasutus lastekaitsespetsialistilt lapse ja tema seadusliku esindaja abistamiseks saada:

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Teatise koostaja