Õpilane on andekas, kui ta oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus (PGS § 46 punkt 2).

 

Andekate väljaselgitamine

 

        1. klass – 1. õppeveerandi jooksul küsimustik lastevanematele lapse andekuse kohta


        3. klass – veebruaris1.  vaimsete võimete test

                   2. „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi” täitmine (ainult neil, kel ei ole täidetud)

 

 • Vanema küsitluse, testide ( NB! kõrged üldandekuse ja osatestide tulemused) ja „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi” põhjal selgitatakse välja  andekad (50% küsitluse ja testide põhjal ning 50% õpetajate arvamuste põhjal).

 

 • 1. veerandi jooksul selgitatakse välja, kas vastavat valdkonda, milles ta andekas on, arendatakse. Õpilasele ja lapsevanemale pakutakse arenguvestluse või vestlusringi käigus välja võimalusi lapse arendamiseks.

 

 • Vajadusel teeb psühholoog lisaks järgmised testid: 1. motivatsioonitest

                                                                                                       2. isiksusetest.

 •   Andekate arengut toetavad meetmed:

1)      individuaalne juhendamine, mentor;

2)      psühholoogi tugi;

3)      süvaõppetunnid;

4)      aineringid;

5)      pikapäevarühmad;

6)      valikained;

7)      projektitööd;

8)      uurimustööd;

9)      koolisisesed- ja koolivälised konkursid ja võistlused;

10)    teaduskeskused;

11)    õpilasakadeemiad ja suvelaagrid;

12)    lavastused, näitused, festivalid;

13)    kõrgema taseme kursuste kuulamine (vanemate klasside tundide kuulamine, valikkursused väljastpoolt kooli);

14)    jms.

 

 

Andekatega tegelejate ülesanded

 

HEV koordinaator

 • Koordineerib koos õppealajuhatajaga tööd andekatega
 • Koordineerib „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaartide” täitmist
 • Koostab või aitab koostada individuaalseid õppekavu andekatele

Psühholoog

 • Viib läbi vaimsete võimete testid 3. klassides
 • Täidab „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil” psühholoogi  osa
 • Viib vajadusel läbi motivatsiooni- ja/või isiksusetesti

Õppealajuhataja

 • Koordineerib tööd andekatega

Klassijuhataja

 • Täidab „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil” oma osa (abiks küsimustikud-  http://www.teaduskool.ut.ee/renzulli või/ja rmt „Andekusest ja andekatest lastest”

  lk 124-129) )

 • 1. klassis viib läbi küsitluse lastevanemate seas lapse andekuse kohta
 • Käsitleb arenguvestlusel andekuse teemat

 

Aineõpetaja

 • Täidab „Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil” oma osa (abiks küsimustikud -  http://www.teaduskool.ut.ee/renzulli või/ja rmt „Andekusest ja andekatest lastest”

      lk 124-129)

Lapsevanem

 • Täidab 1. klassis küsimustiku lapse andekuse kohta