Iseloomustus kirjutatakse vabas vormis. Sisu ei pea olema tingimata näidises toodud järjekorras ja alati võib midagi lisada. Kirjeldustes peaksid tulema välja õpilase tugevad  ja nõrgad küljed.

 

ISELOOMUSTUS

 

                                                                                                                                Nimi

                                                                                                                                Isikukood

                                                                                                                                Elukoht 

... alustas õpinguid meie koolis …

 Pere koosseis, kodune keel, senine haridustee.

Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega.

Õpilase individuaalne ärevuse tase: liiga rahulik, rahulik, ärev. Kõrge ärevustasemega kaasnevate probleemide ilmnemine: tunnetuslikud – tähelepanu- ja keskendumisprobleemid; käitumuslikud  - rahutus, motoorsed liigutused, ärevusttekitavate situatsioonide (kontrolltööd, kooli tulek jne) vältimine; füsioloogilised – kõhu-, peavalud, higistamine, punastamine, südamekloppimine jne esinemine.

Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused.  Oluliste ja ebaoluliste seoste ja seaduspärasuste eristamine, tähelepanu fokuseerimine. Õpitava meeldejätmine, õpitu meenutamine ja kasutamine.

Õpihuvi ja lemmikõppeained/ -tegevused, suhtumine õppetegevusse ja töösse jne. Õpilase õpimotivatsioon ja suutlikkus: huvi tegutsemiseks ja õppimiseks, tüdimuse tekkimine, õpitava seostamine tavaeluga, õpetaja abi vastuvõtmine. Välise (kiitmine ja karistamine) ning sisemise (huvi ja tahe tegutsemiseks) motivatsiooni  loomine ja hoidmine; õpilasele võimetekohaste valikute andmise ja otsuste langetamise  tulemused. Õpikeskkonna ja tegevuse organiseerimine ja planeerimine. Töövõime, selle kõikumine. Ülesannete täitmine: kas  püüab ülesandest esmalt aru saada, hakkab ülesannet kohe täitma, katkestab kiiresti oma tegevuse, täidab ainult tuttavaid ülesandeid. Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine: kuidas täidab valdavalt ülesandeid– kas koostegevuses õpetajaga, matkimise teel (pärast ettenäitamist), näidise (algoritmi) alusel,  suulise juhise või  kirjaliku juhise järgi? Kodutööde täitmine. Kas suudab kommenteerida oma vahetut tegevust, kirjeldada sooritatud ülesande täitmist või sõnastada oma tegevuskava?

Edasijõudmine erinevates õppeainetes. Rakendatud tugiteenused ja nende tulemuslikkus.

Oma tegevuste ja teadmiste (sh õpitu) teadvustamine. Suhtumine õppetöös ilmnevatesse raskustesse: kas tunnetab raskusi õppetöös, püüab neid iseseisvalt ületada, pöördub abi saamiseks õpetaja poole, oskab kasutada  osutatud abi ja abivahendeid, loobub ülesande täitmisest raskuse ilmnemisel või täidab ülesanded stereotüüpselt. Kuidas põhjendab enda käitumist ja tulemusi?

 Lapsevanema ja lapse arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust. Kodune tugi lapsevanema poolt, kooli ja kodu koostöö.

Kooli poolt pakutavad tugiteenused.

 Pedagoogilised soovitused.

 

 (allkiri)

 Nimi

 Klassijuhataja

 tel

 email

 Kuupäev