Raamatukogu on avatud:

E – N  8.10 – 16.00

R        8.10 – 15.00

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, spetsialistid, haldus- ja  teenindav personal ning vilistlased ja lapsevanemad. Lugejaks registreeritakse 1.-9. klassi õpilasi klassi nimekirja  alusel, õpetajaid ja teisi töötajaid isikut tõendava dokumendi alusel.
 2. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta alguses. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist.
 3. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks. 
 4. Lugeja saab valida vajalikke teavikuid kas avariiulitelt või raamatukoguhoidja abiga.
 5. Kojulaenutatavate raamatute laenutusperioodi pikkus on kaks nädalat. Lugeja võib tagastamistähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad. Laenutustähtaega saab pikendada raamatukogus koha peal, e-maili teel ja ka raamatukogu Facebooki lehe kaudu. Õpikute laenutusperioodi pikkus on üks õppeaasta, tagastamistähtaega õppeaasta jooksul pikendada ei ole vaja.
 6. I klassi õpilane võib korraga laenutada 1 teaviku, II-IX klassi õpilane vastavalt vajadusele.
 7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Raamatute saamisel või nende lugemisel avastatud rikkumistest peab lugeja teatama raamatukogule.
 8. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Õpilase tekitatud kahju on kohustatud hüvitama nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 9. Lugemissaalis asuvaid arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Eelisjärjekorras võivad arvuteid kasutada lugejad, kellel on seda vaja õppetööks või sellega seonduvaks. Arvuti kasutamisega seotud reeglid on üleval raamatukogus, arvutite vahetus läheduses.
 10. Lugemissaalis asuvates arvutites on keelatud tegevused, mis segavad teisi raamatukogu külastajaid.
 11. Arvutite kasutamise aeg on võrdeline raamatukogu lahtioleku ajaga.
 12. Kooliraamatukogu teenused - teavikute kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja interneti kasutamine - on tasuta.
 13. Tasulisteks teenusteks on  printimine, lamineerimine ja köitmine. Hinnakiri on üleval kooli kodulehel raamatukogu alarubriigis.
 14. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 15. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni käivitumise korral tuleb ruumist lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja raamatukoguhoidja suuniseid.

     ÕPIKUD, TÖÖVIHIKUD JA MUUD ÕPPEVAHENDID

 1. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse prgr 20 lg 1 võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (näiteks õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti).
 2. I-II klassi õpilastele annavad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid klassijuhatajad koostöös raamatukoguga õppeaasta alguses.
 3. I klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat. I-IX klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid ega -vihikuid. 
 4. III-IX klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud augustis enne kooliaasta algust. Õpikud väljastatakse õpilase nimele. Õpikud tagastatakse õppeaasta lõpus.
 5. Laenutuste ja tagastamiste ajad avaldatakse kooli kodulehel. Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik.
 6. Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (määrdunud, lehed puudu, puuduolev teavik vm) kahe nädala jooksul õppeaasta algusest raamatukogusse.
 7. Õpikule tuleb ümber panna kas kattepaber või kilekaaned.
 8. Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise  eest vastutab aineõpetaja.
 9. Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja, mille põhjal kantselei väljastab vajalikud dokumendid.
 10. Õpilastele, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi, on koolil õigus klassitunnistust, lõputunnistust ning muid õpilasega seotud dokumente mitte väljastada.
 11. Vaheaegadel on raamatukogu avatud vastavalt kooli töögraafikule.

Raamatukoguhoidja Neidi Tõkke

Raamatukogu juhataja Kadri Haavandi