ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                                         10. oktoober 2019 nr 2

 

Koosolek viidi läbi infotehnoloogia vahendeid kasutades.

(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

 

Algus: 4. oktoobril 2019 õpetajate listi üles pandud Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2019-2022 ja Pärnu Ülejõe Põhikooli põhimääruse projekt.

Lõpp: Tutvumise ja muudatuste tegemise lõpptähtaeg 10. oktoober 2019.

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Võttis osa: 52 õppenõukogu liiget

Puudus: 16 õppenõukogu liiget

 

PÄEVAKORD:

  1. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2019-2022
  2. Pärnu Ülejõe Põhikooli põhimäärus
  3. Pärnu Ülejõe Põhikooli hoolekogusse õpetaja esindaja valimine

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                                    3. oktoober 2019 nr 1

 

Koosolek viidi läbi infotehnoloogia vahendeid kasutades.

(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

 

Algus: 27. septembril 2019 õpetajate listi üles pandud õpilase X IÕK koduõppevormi projekt.

Lõpp: Tutvumise lõpptähtaeg 3. oktoober 2019.

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Võttis osa: 64 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

 

PÄEVAKORD:

Õpilase X IÕK koduõppevorm lapsevanema vastutusel.