Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava aastateks 2019-2022

Üldandmed ja lühikirjeldus

Pärnu Ülejõe Põhikool on Pärnu linnavalitsuse hallatav põhiharidust andev üldhariduskool.
Kooli asukoht: Tallinna mnt 40a, Pärnu 80010
Telefon: 44 47 180; e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; kodulehekülg: www.ylejoe.parnu.ee

Arengukava koostamise põhimõtted

Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab järgnevaks kolmeks aastaks (2019–2022) kooli arendamise eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskava. 2021.-2022. aastal analüüsitakse arengukava täitmist ja koostatakse arengukava eelmist perioodi kokkuvõttev sisehindamise aruanne, mis on aluseks uue arengukava koostamisel.
Arengukava koostamisel on lähtutud dokumendist „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, kehtivast Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (PGS), Pärnu linna arengukavast aastani 2035, Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukavast 2016–2018 ning saadud sisendit kooli eelmise arengukava perioodi (2016-2018) sisehindamisest.

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd, küsitlused õpilastele, vanematele ja õpetajatele). Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli arengukava koostamise töörühmad, juhtkond, õpetajad, õpilasesinduse, hoolekogu esindajad ja koolipidaja esindajad.
2017/18. õppeaastal uuendati kooli õppekava, sh hindamisjuhendit ja kodukorda. Samal õppeaastal liitus kool programmiga “Ettevõtlik kool” ning seoses sellega uuendatakse arengukava ja sisehindamise läbiviimist terviklikumaks.
Hetkeanalüüs on toodud dokumendis "Sisehindamise aruanne 2016-2018".

Visioon ja missioon

Visioon: Pärnu Ülejõe Põhikool on kool, kus üheskoos õppides väärtustatakse teadmisi, arengut, loovust ja traditsioone.
Missioon: Pärnu Ülejõe Põhikool loob kaasaegse õpikeskkonna, kus õppija hindab kõrgelt elu püsiväärtusi ning on oma tervisest ja keskkonnast hooliv, vastutustundlik kodanik.
Kooli väärtused:

  • õppijate ja kooli töötajate mitmekülgne arendamine (loomingulisus ja innovatiivsus);
  • üldinimlike ja ühiskondlike väärtuste hoidmine (traditsioonid ja kombed);
  • isamaalisus ja kodanikukasvatus (usaldus ja austus);
  • ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamine (vastutus);
  • koostöö.

Arengukava eesmärgid ja põhisuunad

Peamised arengusuunad ja eesmärgid

Arengusuunad ja eesmärgid tulenevad kooli üldistest sihtidest ja sisehindamise tulemustest ning nende täpne sõnastus on lepitud kokku juhtkonnas.
Arengusuund: Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärk: Pärnu Ülejõe Põhikool juhib huvigruppe kaasavalt ning toetub kooli visioonile ja väärtustele.
Arengusuund: Personalivaldkond
Eesmärk: Pärnu Ülejõe Põhikoolis töötab motiveeritud, professionaalne ja koostöövalmis personal.
Arengusuund: Koostöö
Eesmärk: Pärnu Ülejõe Põhikoolis on erinevad huvigrupid kaasatud ja panustavad õppetöösse.
Arengusuund: Ressursid
Eesmärk: Pärnu Ülejõe Põhikool on ettevõtlik lisaressursside looja ja mõistlik kasutaja.
Arengusuund: Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärk: Pärnu Ülejõe Põhikooli õppe- ja kasvatusprotsessid toetavad kooli visiooni ja väärtuste elluviimist.

 

Loe edasi (PDF)