Pärnu Ülejõe Põhikooli hindamisjuhend

  1.        Üldsätted

1.1. Koolis järgitakse õpilase hindamisel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 29 sätestatut ning juhindutakse põhikooli riiklikust õppekavast § 19 – § 23, Pärnu Ülejõe Põhikooli õppekavast ning kodukorrast.

1.2. Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on

  1. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
  3. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  4. anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut;
  5. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks või kooli lõpetamiseks.

1.3. Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on

  1. suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli kodukorra nõudeid;
  2. motiveerida õpilast täitma õppeülesandeid.

1.4. Teadmisi ja oskusi hindab klassi- või aineõpetaja, käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.

1.5. Õpilasi ja lapsevanemaid teavitatakse hindamise korraldusest ning saadud hinnetest ja hinnangutest, samuti kokkuvõtva hinde aluseks olevatest hinnetest ja hinnangutest eKooli, õpilaspäeviku ja klassitunnistuse ning vajadusel hinnetelehtede kaudu.

1.6. Õppeaasta lõpul annab kool välja klassitunnistuse paberkandjal.

1.7. Aineõpetaja informeerib õpilasi hindamise, kokkuvõtva hinde kujunemise ja järelevastamise üldisest korrast õppeaasta alguses. Õpetaja selgitab hindeliste tööde hindamise korda hiljemalt tööst teatamisel.

1.8. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.

1.9. Esimese klassi õpilaste õpitulemustele antakse õppeperioodi lõpuks kokkuvõttev hinnang õpilase päevikusse või eKooli. Esimese poolaasta lõpus saavad õpilased nn jõulutunnistuse, kus antakse kirjalikke sõnalisi hinnanguid õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse kohta.

1.10. Kirjaliku töö hindest teavitatakse õpilasi kuni 10 õppepäeva jooksul pärast töö sooritamist. Erandjuhuna kooskõlastab õpetaja kokkuleppel õpilastega pikema hindest teavitamise aja.

1.11. Õpilasel on õigus tutvuda kõikide enda hindeliste töödega.

1.12. Õpetaja planeerib õppeperioodi viimase töö arvestusega, et õpilasele jääb võimalus ka järelevastamiseks.

1.13. Kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse avalikustab kool avaliku teabe seaduse alusel kooli kodulehel.

 

Loe edasi PDF-failist (8 lk)