Lisa 1 käskkirja nr 1.1-2/3 juurde
01. november 2021


Pärnu Ülejõe Põhikooli kodukord
Pärnu Ülejõe Põhikooli (edaspidi „Kooli“) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

 Kodukord PDF-failina


1. Üldsätted
1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik.
1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras. Kodukorra järgimine on käitumishinde panemise aluseks.
1.3. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemine lähtub kool haldusmenetluse seadusest § 25 – § 32 sätestatust.
1.4. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.
1.5. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool võlaõigusseaduses § 389 – § 395 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 20 ja § 22 sätestatut.
1.6. Hindamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust.
1.7. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogus.

2. Päevakava
2.1. Koolimaja on avatud tööpäeviti kell 7.30–20.00.
2.2. Õppetöö algab kell 8.15.
2.3. Tundide ja söögivahetundide ajakava:

8.15–9.00
9.10–9.55; 1. klasside söögivahetund 9.55–10.05
10.05–10.50; I söögivahetund 10.50–11.15
11.15–12.00; II söögivahetund 12.00–12.20
12.20–13.05
13.15–14.00
14.10–14.55
15.05–15.50

2.4. Koolis töötavad huvi- ja aineringid. Ringid alustavad tööd vastavalt ajagraafikule. Ringide toimumise aeg, koht, sihtgrupp ja juhendaja avaldatakse kooli kodulehel.
2.5. Klassivälised üritused lõpevad õpilastel hiljemalt kell 21.00.
2.6. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule. Ohustavate olukordade ennetamiseks rakendatakse keeldu käsitletavaid mõjutusmeetmeid.
2.7. Õpetaja sisestab õpilasele järgmiseks tunniks jäetud kodutöö tunni järel hiljemalt kell 16.00 eKooli.

3. Õppetöö korraldus kriisiolukordades
3.1. Kui õppetööd ei ole võimalik korraldada koolimajas, rakendatakse distantsõpet. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.
3.2. Distantsõpe võib olla:

a. osaline distantsõpe haiguste leviku perioodil st distantsõppel on õpilaste hajutamise eesmärgil üks klass korraga ühe nädala või päeva kaupa;
b. täielik distantsõpe haiguste leviku perioodil st distantsõppel on üks klass või kõik klassid vastavalt Terviseameti ja pidajaga sõlmitud kokkuleppele;
c. distantsõppel on õpilane Terviseameti korraldusel eneseisolatsiooninõude tõttu;
d. distantsõpe hoolekoguga kooskõlastatult e-õppe päeva(de) läbiviimiseks;
e. distantsõpe vääramatu jõu korral, kui õpilased ei saa ilmastikuolude tõttu kooli tulla.

3.3. Distantsõppest teavitab kool lapsevanemaid eKooli vahendusel (põhjus, kestus, kellega kooskõlastatud).
3.4. Distantsõppe läbiviimise kord on eraldiseisev direktori käskkiri vastavalt distantsõppe põhjustest, kriisiolukorrast ja Haridus-ja Teadusministeeriumi ning koolipidaja soovitustest.

4. Vahetund
4.1. Vahetunni veedab õpilane selles koridoris, kus tema tund algab.
4.2. Vahetunnis puhkavad õpilased kaaslasi häirimata.
4.3. Ilusa ilma korral kevad- ja sügisperioodil võivad õpilased olla vahetunni ajal õues kooliterritooriumil.
4.4. Söömisel hoitakse puhtust ja toitu ei loobita maha.

5. Riietus
5.1. Koolis kui akadeemilises asutuses riietutakse puhtalt ja korrektselt.
5.2. Spordiriietust kantakse vaid kehalise kasvatuse tunnis või kui selleks on varemalt luba antud (spordipäevade toimumisel, matkapäevadel jms).
5.3. Koolis ei ole lubatud kanda

a. katkised, räbaldunud ja keha ning aluspesu paljastavad riided;
b. kooli ruumides mütsi, kapuutsi ega muud peakatet, päikeseprille.

5.4. Koolimajas kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid on soovitatavalt heleda tallaga (mitte põrandat määrivad), lahtised, õhku läbilaskvad. Päeva lõpus jäetakse vahetusjalatsid garderoobi või kappi.
5.5. Aktustel ja pidulikel üritustel kantakse pidulikku riietust.

6. Garderoob
6.1. Garderoobi on ligipääs tööpäeviti kell 7.30 kuni 20.00
6.2. Üleriided jäetakse koolipäeva ajaks garderoobi või kappi.
6.3. Kappe annab rendile kooli poolt määratud töötaja.
6.4. Kappi saab rentida õpilane alates 6. klassist.
6.5. Kappe saab rentida korraga üheks õppeaastaks.
6.6. Rendikapi hind 15 eurot tuleb maksta septembrikuu jooksul.
6.7. Õppeaasta lõpus õpilane vabastab kapi.
6.8. Kapi rentija vastutab kapi korrashoiu eest.
6.9. Õpilased ei jäta garderoobi üleriiete taskusse raha, võtmeid ja väärtesemeid. Nende esemete eest kool ei vastuta.

7. Õpilaspileti kasutamise kord koolis
7. 1. Õpilaspilet väljastatakse kõigile kooli õpilaste nimekirja arvatud õpilastele.
7.2. Õpilaspilet on isikut tõendav dokument, mida saab lisaks kasutada ka õpilaspiletiga seotud toiminguteks, näiteks ühistransporti kasutades.
7.3. Lugejateenindus raamatukogus toimub õpilaspileti alusel.
7.4 Koolist lahkumisel kohustub õpilane tagastama õpilaspileti koolile.

8. Õpilased
8.1. Koolis tähtsustatakse käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).
8.2. Õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
8.3. Õpilane ei jookse klassiruumides, koridorides, treppidel ja garderoobis, sest see võib ohtu seada tema enda ja kaasõpilaste tervise. Jooksmiseks on sobivad kohad spordisaalid, staadion ja kooli rohealad.
8.4. Õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.
8.5. Õpilasel on õigus:

a. õppida koolis riikliku õppekava ja kooli õppekava poolt ettenähtud mahus;
b. saada ainealast konsultatsiooni ja õpiabi;
c. saada teavet koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
d. osaleda koolis pakutavate aine- ja huviringide töös;
e. olla kursis õpetaja hindamisjuhendiga ja teada kontrolltööde aegu;
f. esmaabile koolis;
g. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, sporditehnilisi jm vahendeid aineõpetaja/klassijuhataja loal ning vastutusel;
h. olla valitud õpilasesindusse;
i. pöörduda vaidlusküsimuste tekkimise korral klassijuhataja või kooli juhtkonna poole;
j. saada tunnustust väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja klassivälises töös.

8.6. Õpilasel on kohustus:

a. suhtuda õppetöösse kohusetundlikult ning võtta osa kõigist kooli õppekavaga määratletud ainetundidest (ka nende raames toimuvatest õppekäikudest, spordiüritustest jne);
b. täita kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu poolt kehtestatud kooli kodukorda;
c. suhelda kaasõpilastega ja õpetaja ning kõigi teiste kooli töötajatega lugupidavalt, kontrollida ennast ja oma sõnakasutust, mitte häirida tunnis kaasõpilaste ja õpetaja töörahu;
d. osaleda tunnis aktiivselt, kasutada õppetundi oma võimete arendamiseks;
e. valmistuda igaks õppetunniks, võtta kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid;
f. pidada kinni kokkulepetest ja tähtaegadest, teha kõik kodutööd õigeaegselt;
g. hoolitseda kõigis õppeainetes hinnete õigeaegse vastamise eest (kasutada selleks ettenähtud konsultatsiooni aega);
h. tunnist väljumiseks saada selleks õpetajalt luba;
i. mitte lahkuda õppepäeva jooksul õpetaja loata kooli territooriumilt (kui õpilane seda teeb, ei vastuta kool õpilase julgeoleku ja tervise eest);
j. ekskursioonidel ja matkadel täita täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju;
k. teavitada kõikidest väärteojuhtumitest klassijuhatajat, aineõpetajat, juhtkonna liiget või teisi täiskasvanuid;
l. kooli vara, ruumide või teiste isikute vara rikkumisel või lõhkumisel see puhastada, parandada, vajadusel asendada uuega või hüvitada. Õpetaja töövahendeid (arvuti, projektor, tahvel jm) võib kasutada üksnes siis, kui selleks on eelnevalt õpetajalt luba saadud;
m. järgida õppekabinettides ohutustehnika reegleid, õppevahendite kasutamise eeskirju ning tuleohutuseeskirju, evakueerimisel ja eriolukordades täita täpselt õpetaja korraldusi;
n. tunnist kõrvaldatuna läheb oma töövahenditega kasvatustöö metoodiku kabinetti, tema puudumisel õppealajuhataja kabinetti.

8.7. Õpilasel on keelatud:

a. võtta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke või ohtlikke esemeid (teravad, kergesti süttivad või plahvatusohtlikud esemed);
b. tarvitada või omada alkoholi ja narkootilisi aineid;
c. suitsetada, tarbida närimis- ja mokatubakat ning e-sigaretti;
d. kasutada füüsilist ja vaimset vägivalda ning ebatsensuurseid väljendeid;
e. kasutada tunni ajal elektroonilisi seadmeid (mobiiltelefon, muusikapleier, kõrvaklapid, fotoaparaat, isiklik sülearvuti jms), v.a kokkuleppel õpetajaga,
mobiiltelefonid on tunni ajal välja lülitatud või seadistatud hääletule režiimile;
f. õpetajal on õigus kaasõpilasi ohustavad esemed ära võtta (esemete tagastamine toimub vastavalt kokkuleppele);
g. lahkuda koolist enne tundide lõppu ilma selleks luba saamata;
h. kutsuda koolimajja oma koolis mitteõppivaid sõpru ja tuttavaid;
i. invalifti kasutada juhtkonna loata.

9. Tunnustamine
9.1. Kooli tunnustusmeetmeteks on:

a. õpetaja suuline kiitus;
b. õpetaja kirjalik tänu või kiitus;
c. direktori käskkiri;
d. kooli tänukiri, aukiri, diplom või muu kingitus;
e. avalikustatud nimed kooli autahvlil iga trimestri tulemuste põhjal;
f. klassi lõpetamisel kiituskiri, kui aastahinded on „5“ ja käitumine vähemalt „hea“;
g. põhikooli lõpetamisel kiituskiri, kui eksamite ja kooliastme hinded on „5“ ning käitumine vähemalt „hea“;
h. põhikooli lõpetamisel ainealane kiituskiri, kui vastava aine III kooliastme aastahinded on “5” ja lõpueksami hinne on “5” ning õpilane on aines muul moel silma paistnud (osalenud edukalt võistlustel jms);
i. õpilaste premeerimis- ja toetusstipendiumi määramisega vastavalt MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad stipendiumi statuudile;
j. direktori vastuvõtt õpilastele ja nende vanematele.

10. Tugi- ja mõjutusmeetmete kasutamine
10.1. Põhjendatud juhtudel võib õpilase suhtes rakendada asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. Mõjutusmeetmete eesmärk on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
10.2. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või väljavõttega õppenõukogu otsusest.
10.3. Tugi- ja mõjutusmeetmed, mida rakendada on:

a. individuaalne suuline märkus õpilasele;
b. kirjalik märkus eKoolis ja/või õpilaspäevikus;
c. õpilase tunnist kõrvaldamine;
d. lapsega tema käitumise arutamine direktori või kasvatutöö metoodiku juures;
e. lapsevanemaga lapse käitumise arutamine;
f. lapsevanema kooli kutsumine;
g. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogu koosolekul;
h. õppenõukogu noomitus;
i. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
j. kuni 10-päevane koolikeeld, koos koduste ülesannetega iseseisvaks tööks, mis kooli naastes tuleb esitada aineõpetajale;
k. direktori käskkiri;
l. õpilasega seotud probleemide puhul pöördumine kooli pidaja, lastekaitse, noorsoopolitsei poole.

10.4. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille teostamine kuulub kooli juhtkonna ja tugikomisjoni tööülesannete hulka, kaasates vajadusel partnerorganisatsioone.
10.5. Vaimse ja füüsilise turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse tugikomisjoni esimeest, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine kooli juhtkonnale või väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.
10.6. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele või füüsilisele turvalisusele, menetletakse tugikomisjoni poolt ja edastatakse otsuse tegemiseks kooli direktorile.
10.7. Abinõud, mis on vajalikud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, kirjeldatakse tugikomisjoni poolt ning kooskõlastatakse direktoriga.
10.8. Õpilase või koolitöötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust (sh teiste isikute rahu rikkumine, solvamine, lugupidamatu käitumine), on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori ja/või politsei poole.
10.9. Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kooli medõde või kiirabi.
10.10. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ja vajadusel tehakse avaldus politseile.
10.11. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teeb õpilane või tema vanem vastava avalduse politseile.

11. Turvalisus koolis
11.1. Koolis ei ole lubatud kasutada füüsilist ega vaimset vägivalda.
11.2. Õpilase vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitab koolitöötaja juhtkonnaliikmeid, kes vajadusel teavitavad politseid.
11.3. Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt või õpilaselt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletusse kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuse koostamise kuupäev, seletuse kirjutaja nimi ja allkiri.
11.4. Turvalisuse tagamiseks on kõikidel külalistel, k.a lapsevanematel õppetöö ajal kooli külastamiseks vaja eelnevalt külastusaeg koolitöötajaga kokku leppida. Külastusaja saabudes läheb koolitöötaja külastajale vastu esimesele korrusele või kokkulepitud kohta.
11.5. Lapsevanema või külalise viibimine koolimajas ilma koolitöötajaga eelneva kokkuleppe ja nõusolekuta ei ole lubatud.
11.6. Õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine ilma isiku või avalikul kooliüritusel juhtkonna nõusolekuta on keelatud.
11.7. Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.
11.8. Igal õppeaastal tutvustatakse õpilastele ja koolitöötajatele tuleohutusjuhendit, hädaolukorras tegutsemise plaani ning viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus.
11.9. Kooli tervishoiuteenust osutab kooli medõde.
11.10. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.
11.11. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse kaks nädalat salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis.
11.12. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel on videokaamera kujutis või sõna «VIDEOVALVE».
11.13. Juurdepääsuõigus salvestisele on infojuhil ja direktoril.

12. Lapsevanem
12.1. Lapsevanemad osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatustöös. Peamisteks sidevahenditeks kodu ja kooli vahel on eKool.
12.2. Lapsevanema kohustused:

a. õpetajaga kohtumist soovides leppida selleks eelnevalt kokku kohtumise aeg;
b. teavitada klassijuhatajat õpilase puudumisest ning selle põhjustest vastavalt teavitamise korrale.

12.3. Lapsevanema õigused:

a. saada tagasisidet oma lapse õppeedukuse ja käitumise kohta klassijuhatajalt/aineõpetajalt;
b. saada infot kooli ürituste kohta;
c. kokkuleppel kooli juhtkonnaga külastada ainetunde. Ainetunni külastusel lapsevanem ei sega õppeprotsessi ning arutelu tunni kohta ei toimu õpilas(t)e juuresolekul;
d. osaleda aktiivselt kooli üritustel;
e. olla valitud kooli hoolekogusse;
f. teha ettepanekuid koolielu parendamiseks;
g. saada õpilaspäeviku ja/või eKooli kaudu informatsiooni lapse kiituste, puuduste ja märkuste kohta;
h. saada informatsiooni läbi kooli kodulehe ja sotsiaalmeedia.

13. Raamatukogu
13.1. Raamatukogu on avatud esmaspäevast neljapäevani 8.00–16.00 ja reedel 8.00–15.00.
13.2. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, spetsialistid, haldus- ja teenindav personal ning vilistlased ja lapsevanemad. Lugejaks registreeritakse 1.–9. klassi õpilasi klassi nimekirja alusel, õpetajaid ja teisi töötajaid isikut tõendava dokumendi alusel.
13.3. Lugejad registreeritakse iga õppeaasta alguses. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist.
13.4. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks.
13.5. Koju laenutatavate raamatute laenutusperioodi pikkus on kaks nädalat. Lugeja võib tagastamistähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad. Laenutustähtaega saab pikendada raamatukogus koha peal, e-maili teel ja ka raamatukogu Facebooki lehe kaudu. Õpikute laenutusperioodi pikkus on üks õppeaasta, tagastamistähtaega õppeaasta jooksul pikendada ei ole vaja.
13.6. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Raamatute saamisel või nende lugemisel avastatud rikkumistest peab lugeja teatama raamatukogu hoidjale.
13.7. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Õpilase tekitatud kahju on kohustatud hüvitama nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
13.8. Raamatukogu arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Eelisjärjekorras võivad arvuteid kasutada lugejad, kellel on seda vaja õppetööks või sellega seonduvaks.
13.9. Lugemissaalis asuvates arvutites on keelatud tegevused, mis segavad teisi raamatukogu külastajaid.
13.10. Kooliraamatukogu teenused – teavikute kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja interneti kasutamine – on tasuta.
13.11. Tasulisteks teenusteks on printimine, lamineerimine ja köitmine. Hinnakiri on üleval kooli kodulehel raamatukogu alarubriigis.
13.12. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
13.13. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni käivitumise korral tuleb ruumist lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja raamatukoguhoidja suuniseid.

14. Õppevahendite tagastamise tingimused ja kord
14.1. 1.–2. klassi õpilastele annavad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid klassijuhatajad koostöös raamatukoguga õppeaasta alguses.
14.2. 1. klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat. 1.–9. klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid ega -vihikuid.
14.3. 3.–9. klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud augustis enne kooliaasta algust. Õpikud väljastatakse õpilase nimele. Õpikud tagastatakse õppeaasta lõpus.
14.4. Laenutuste ja tagastamiste ajad avaldatakse kooli kodulehel. Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik.
14.5. Koolitöötajale laenutatud teavikud tuleb tagastatakse õppeaasta lõpus või vajadusel pikendatakse nende laenutusperioodi.
14.6. Raamatukogu võib teaviku tagasi nõuda, kui:

a. teavikut vajatakse ettenägematute asjaolude tõttu;
b. õpilane või koolitöötaja annab teaviku kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase või koolitöötaja kohustuste rikkumise tõttu.

14.7. Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest (määrdunud, lehed puudu, puuduolev teavik vm) kahe nädala jooksul õppeaasta algusest raamatukogusse.
14.8. Õpikule tuleb ümber panna kas kattepaber või kilekaaned.
14.9. Õpilane või tema vanem ja koolitöötaja peavad kandma tasuta kasutamiseks antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel ja koolitöötajal on õigus võtta ära õpikute tagastamisel enda poolt õpikutele tehtud parendused, kui see on õpikut kahjustamata võimalik.
14.10. Tagastamata (kaotatud) või rikutud õpikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Õpilase tekitatud kahju on kohustatud hüvitama nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
14.12. Töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja, mille põhjal kantselei väljastab vajalikud dokumendid.
14.13. Õpilastele, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi, on koolil õigus klassitunnistust, lõputunnistust ning muid õpilasega seotud dokumente mitte väljastada.
14.14. Vaheaegadel on raamatukogu avatud vastavalt kooli töögraafikule.
14.15. Invalifti saab kasutada vastavalt vajadusele spetsiaalse magnetkaardiga, mille saab kooli sekretärilt määratud ajaks allkirja vastu. Magnetkaarti ei tohi anda kolmandatele isikutele.
14.16. Kui õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse tööleping, siis tagastatakse koolile kuuluv vara.

15. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord
15.1. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool hindamisest eKooli vahendusel.
15.2. Kui õpilane ja vanem ei ole andnud nõusolekut hindamisest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat hindamisest paberkandjal dokumendi kaudu.
15.3. Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet hindamisese elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude. Õpilase ja/või vanema teabenõude alusel antakse õpilasele teavet hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi väljavõttena. Väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist toimetatakse õpilase kätte. Väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist saadetakse vanemale õpilase kaudu, kui õpilane on vähemalt 10-aastane. Noorema õpilase puhul saadetakse väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti.

16. Õppest puudumisest teavitamise kord
16.1. Õpilase koolist puudumistega saab vanem tutvuda eKooli vahendusel. Kui vanemal ei ole võimalik saada teavet eKooli vahendusel, siis saab ta koolile esitada vastava teabenõude. Teave puudumiste kohta saadetakse vanemale õpilase kaudu, kui õpilane on vähemalt 10-aastane. Noorema õpilase puhul saadetakse teave vanemale postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti.
16.2. Õpilase vanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest hiljemalt puudumise esimesel õppepäeval eKooli kaudu. Kui vanemal puudub ligipääs eKooli, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi puudumisest teavitamiseks (vanem võib teavitada õpilase klassijuhatajat e-kirjaga, helistades või saates koolile vastavasisulise teatise). Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumist teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestusest eKooli kaudu. Hiljem esitatud tõendeid ei arvestata.
16.3.Vanem teavitab klassijuhatajat/aineõpetajaid vähemalt nädal enne õpilase pikemaid puudumisi (puhkusereisid, trennid, võistlused jne), täites avalduse (blankett kooli kodulehel).
16.4. Õpilane võib õppetööst puududa esindades kooli või linna spordivõistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel jms toimumise ajal. Olümpiaadil osalev õpilane võib õppetööst puududa olümpiaadieelsel päeval sellest varem klassijuhatajat ja vastava aine õpetajat teavitades.
16.5. Puudumine ei vabasta õpilast kodutöödest ja õppeaine jätkuvast omandamisest (v.a. erijuhtumid ja sellega seoses kokkulepped aineõpetajatega).
16.6. Vabastus kehalisest kasvatusest ei vabasta ainetunnist.