1. ÜLDOSA
1.1 Pärnu Ülejõe Põhikooli töökorralduse reeglid reguleerivad Pärnu Ülejõe Põhikooli ja tema töötajate õigusi ja kohustusi töösuhetes ning informeerivad töötajaid töökorraldusest
Ülejõe põhikoolis.
1.2 Töökorralduse reeglites kasutatavate mõistete tähendused.
Töötaja – isik, kes töötab töölepingu alusel Pärnu Ülejõe Põhikoolis.
Tööandja – munitsipaalkool Pärnu Ülejõe Põhikool.
Tööandja esindaja – direktor.
1.3 Töötaja ja tööandja juhinduvad töösuhetes töökorralduse reeglitest, tööõiguse, töötervishoiu tööohutuse alastest ja muudest õigusaktidest ning töötajaga sõlmitud kirjalikust töölepingust.
1.4 Olukordades, mida eelpool nimetatud õigusaktid ja lepingud ei reguleeri, lähtutakse Ülejõe põhikoolis välja kujunenud väärtustest, normidest ja põhimõtetest.
1.5 Töökorralduse reeglitega saab tutvuda sekretäri juures või kooli dokumentide kaustas aadressil https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BwdTY1s9gtPJSVg2U1BpckJuNGc