Kinnitatud käskkirjaga nr 1.1-2/4

1. november 2021

Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 88 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimineˮ ja Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2012 määruse nr 17 „Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused“ § 5 lõike 1 alusel.

1. Üldosa

1.1.      Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Pärnu Ülejõe Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

1.2.      Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool.

1.3.      Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 määrusele nr 11 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ ja käesolevale korrale.

1.4.      Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõukogu või Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond.

1.5.      Taotluse kooli astumiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) Pärnu Linna elektroonilise veebikeskkonna ARNO kaudu.

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1.      Elukohajärgse põhikooli määrab Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi linnavalitsus) elektroonilises veebikeskkonnas vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

2.2.      Pärnu linnas elavale lapsele määratud elukohajärgse põhikooli andmed avaldatakse vanemale Pärnu linna veebilehe kaudu elektroonilises veebikeskkonnas hiljemalt 20. märtsil.

2.3.      Vanemal on õigus saada teavet tema lapsele elukohajärgse kooli määramise asjaolude kohta haridusosakonnast ning elukohajärgseks põhikooliks määratud koolist.

2.4.      Vanem kinnitab oma soovi elukohajärgne koolikoht vastu võtta elektroonilises veebikeskkonnas. Elukohajärgne põhikool kinnitab elektroonilises keskkonnas õpilase vastuvõtu kooli enne 1. maid. Avaldusele tuleb lisada koolivalmiduskaart.

2.5.      Juhul, kui vanem ei ole kooli 1. maiks teavitanud koolikoha vastuvõtmisest, võtab kool vanematega, kelle lapsele on kool elukohajärgne põhikool, ise ühendust või teavitab sellest haridusosakonda.

3. Vastuvõtt 2.- 9. klassi

3.1.      Koolikohustusliku 2.-9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab vanem elektroonilises veebikeskkonnas taotluse. Taotlusele tuleb lisada:

3.1.1.   Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3.1.2.   Direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega (kui ühest põhikoolist teise üleminek toimub õppeaasta keskel);

3.1.3.   Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;

3.1.4.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

4. Vastuvõtt ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi

4.1.      Ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi katsete sooritamise täpne informatsioon ja ajagraafik avalikustatakse kooli kodulehel õppeaastale eelneva aasta jaanuari teisel nädalal.

4.2.      Registreerimine ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi katsetele toimub ajavahemikus 15. jaanuarist kuni 15. veebruarini kooli kodulehel avaneva infosüsteemi kaudu.

4.3.      Ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi katsed toimuvad veebruari kolmandal nädalal.

4.4.      Lapse sooritust hindab kooli direktori poolt kinnitatud vastuvõtukomisjon.

4.5.      Õpilaskandidaatide vastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 1. märtsiks.

4.6.      Kui vanem on saanud teate lapse kooli nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile nõutud dokumendid hiljemalt 30. aprilliks.

4.7.      Kool edastab õpilaskandidaatide nimekirja elektrooniliselt linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. märtsiks.

4.8.      Kui vanem loobub kohast ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassis, teavitab ta loobumisest kooli ja linnavalitsuse haridusosakonda. Pärast vanemalt saadud taotlust, arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja ning õpilasele määratakse kool vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

5. Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassidesse

5.1. Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) laps võetakse HEV õpilaste klassidesse õpilase vanema taotlusel. Koolis õppiv õpilane viiakse HEV vajaduse ilmnemisel HEV õpilaste rühma või klassi nõustamiskomisjoni soovitusel ja/või vanema nõusolekul.

5.2. Kool võtab vastu HEV õpilasi põhikooli riikliku õppekava alusel olemasolevatesse õpiraskustega õpilaste klassidesse.

5.3. HEV klassi vastuvõtmiseks või üleviimiseks koolis annab oma hinnangu kooli erivajadustega õpilaste õppega tegelev isik (edaspidi HEV koordinaator), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.

5.4. HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab kooli direktor, võttes aluseks HEV koordinaatori ettepanekud ning arvestades nõustamiskomisjoni soovitust ja vajadusel vanema poolt esitatud eriarsti tõendit või teatist õpilase tervisliku seisundi kohta.

5.5. Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:

5.5.1. nõustamiskomisjoni soovituse;

5.5.2. lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

5.5.3. vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;

5.5.4. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;

5.5.5. eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;

5.5.6. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;

5.6. HEV vastuvõtu komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanemaga ning õpilasega.

5.7. Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat kirjalikult (e-posti olemasolul elektroonilise kirja kaudu) hiljemalt 5. päeval alates otsuse vastuvõtmisest.

6. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

6.1. Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

6.2. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist kuni 30. augustini.

6.3. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras. Kord on avaldatud kooli kodulehel.

 

PDF fail avaneb siit