Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 88 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ ja Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2012 määruse nr 17 „Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused“ § 5 lõike 1 alusel.

 

PDF fail avaneb siit