KASVATUSTÖÖ METOODIK , HEV KOORDINAATOR (A116): Eevi Palu

 • Juhib kasvatustöö alast tegevust, koordineerib hariduslike erivajadustega ja käitumise eripäraga õpilaste õppe- ja arengualast tööd.
 • Valmistab ette HEV õpilase dokumendid Rajaleidja koolivälise nõustamise meeskonnale.
 • Vanema nõusolekul rakendab võimaluste piires Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi, vajadusel koostab õpilasele individuaalse õppekava.
 • Juhib ja koordineerib kooli tugimeeskonna ja tugikomisjoni tööd.
 • Nõustab õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi oma töövaldkonna küsimustes. 
 • Vahendab ja koordineerib võrgustiku tööd väljaspool kooli, teeb koostööd kohaliku omavalitsuse - lastekaitse-, alus- ja üldhariduse ning kaasava hariduse spetsialistidega jt vajalike institutsioonidega (noorsoopolitsei, Rajaleidja keskus, lastepsühhiaater jt spetsialistidega).
 • Teavitab kohalikku omavalitsust (lastekaitse) koolikohustuse mittetäitjatest ja teeb ettepanekuid õpilase  ja vanema toetamiseks vajalike meetmetega (tugiisik perele, õpilaskoduga kool jne)
 • Teavitab noorsoopolitseid õigusrikkumistest (keelatud ainete kasutamise kahtlus, vaimne ja füüsiline vägivald, netikuriteod jne).
 • Täidab ja korrastab kooli andmeid HEV õpilaste kohta Pärnu haridusasutuste haldamissüsteemis ARNO.
 • Teeb koolijuhile ettepanekuid oma töövaldkonna töö parendamiseks.

 Tööaeg:  E–R 8.00-16.00

 Kontaktandmed:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 4447182

 

ERIPEDAGOOG-LOGOPEED (A202): Signe Raudver

 • Selgitab välja õppija õpioskuste ja arengu taseme ning kommunikatsioonipuudega, hääle ja kõne sujuvuse puudega ning neelamishäirega õpilased.  
 • Kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt, soovitab sobivat suhtluskeskkonda.
 • Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet ning õpetab erivajadustega õpilasi.
 • Nõustab ja juhendab õpetajaid ja lapsevanemaid sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel.

Tööaeg: E-R 8.00-15.00

Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 58116440

 

 • ERIPEDAGOOG-LOGOPEED (A302): Ulla Kübar
 • Selgitab välja õppija õpioskuste ja arengu taseme ning kommunikatsioonipuudega, hääle ja kõne sujuvuse puudega ning neelamishäirega õpilased.  
 • Kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt, soovitab sobivat suhtluskeskkonda.
 • Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet ning õpetab erivajadustega õpilasi.
 • Nõustab ja juhendab õpetajaid ja lapsevanemaid sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel.

 Tööaeg: E-R 8.00-15.00

Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLASSIÕPETAJA: Aveli Aurik

 • Abistab õpetajaid  ja õpilasi õppetöös nii tunnis kui ka väljaspool tunde.
 • Õpetab hariduslike erivajadustega õpilasi.

Tööaeg: E-T 8.00–15.00

Kontaktandmed:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLASSIÕPETAJA: Krista Tammik

 • Abistab õpetajaid  ja õpilasi õppetöös nii tunnis kui ka väljaspool tunde.
 • Õpetab hariduslike erivajadustega õpilasi.

 Tööaeg: E-R 8.00-15.00

 Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KOOLI PSÜHHOLOOG (A102): Aive Hirs

 •  Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid õppimise, käitumise ja sõltuvushäirete korral.

  Tööaeg:  E 8.30-12.30, T  8.30-15.30, N  8.30-14.30, R  8.30-13.30

                 Lisaks nõustamine kokkulepitud ajal.

 Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                             tel 55543740, 4447187

 

KOOLI PSÜHHOLOOG (A 410): Marjaana Vaher

 •     Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid õppimise, käitumise ja sõltuvushäirete korral.

    Tööaeg: E, K  8.00-15.00, T, N  8.00-12.00

    Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel  5188 386

 

SOTSIAALNÕUSTAJA (A102): Ello Jõepera

 • Nõustab ja toetab õpilast põhihariduse saamisel. 

    Tööaeg: T, K, N  9.00-15.00,  R 9.00–12.00

    Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 56929740, 4447187

 

KOOLI MEDITSIINIÕDE (B141): Marika Tõnisma

 •  Tegeleb haiguste ennetamise ja esmaabiandmise ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide nõustamisega  meditsiiniküsimustes.

  Tööaeg: E–R 8.00–15.00

   Kontaktandmed: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TUGIKOMISJON (A116): Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Signe Raudver, Aive Hirs, Ello Jõepera

 •    Tegeleb õpi- ja kasvatusraskustega õpilastega seonduvate küsimuste lahendamisega.

   T 9.00-10.00 tugikomisjoni koosolek

          N 9.00-9.45 infovahetuse koosolek

          Lisaks võrgustikukoosolekud kokkulepitud ajal.